Thune Eureka Søk Meny Lukk

Personvern

Behandlingsansvarlig

Fram Eiendom er behandlingsansvarlig for enhver behandling av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Daglig leder i Fram Eiendom er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av eller for Fram Eiendom. Ansvaret for den daglige oppfølgningen av vår etterlevelse av personvernregelverket er delegert til personvernkoordinator.

Dersom du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss på post@fram.no.  

 

Vår behandling av personopplysninger

Fram behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

 

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med daglig drift

Vi samler inn og bruker personopplysninger om ansatte, kontaktpersoner hos leietakere og leverandører for kommunikasjon, fakturering og drift av IT-systemer. Personopplysningene som samles inn er navn, e-post, firmatilhørighet og i noen tilfeller telefonnummer. De rettslige grunnlagene for denne behandlingen av personopplysninger, er oppfyllelse av en avtale med den registrerte eller vår berettigede interesse i å drifte virksomheten på en god måte.

 

Vi behandler personopplysninger for å sikre bygg og verdier

For å sikre bygg og verdier, så samler vi inn personopplysninger om ansatte hos leietakere og andre som arbeider i eller besøker byggene. Vi samler inn navn, telefonnummer og firmatilhørighet i forbindelse med besøksregistrering, videomateriale i forbindelse med videoovervåking og navn, eventuell firmatilhørighet og passeringstidspunkt i forbindelse med adgangskontroll. Det rettslige grunnlaget for å samle inn personopplysningene er en berettiget interesse i å sikre våre bygg og verdier. 

 

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har.

For eksempel vil personopplysninger som behandles i forbindelse med fakturering, bli oppbevart i minst fem år, i tråd med virksomhetens forpliktelser etter regnskaps- og bokføringsloven.

Kontaktinformasjon knyttet til kontaktpersoner hos leietakere og leverandører vil oppdateres ved endringer og slettes når det ikke lenger er relevant.  

Opptak fra videoovervåking slettes etter syv dager, med mindre det foreligger konkrete grunner til å anta at det vil være nødvendig å oppbevare opptak for en lengre periode.

Logger fra adgangskontrollsystemene slettes innen 90 dager.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

 

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse.

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette, eller vi har et annet rettslig grunnlag for slik deling.

 

Bruk av databehandlere

Fram Eiendom inngår databehandleravtaler med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

 

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Fram Eiendom lagres på servere i Norge og Europa. Vi lagrer ikke personopplysninger i land utenfor EU/EØS.

 

Informasjonssikkerhet

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert egnede sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysningers konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Vi vil gi opplæring til ansatte og tredjeparter for å fremme bevissthet om våre rutiner for personvern.

 

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn, retting og sletting av personopplysninger i henhold til personvernlovgivningen. Videre har du på visse vilkår rett til begrensning av behandlingen og til å protestere. I tillegg har du rett til dataportabilitet.

Du kan til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger, med den følge av Fram må slette personopplysninger som bli behandlet med grunnlag i samtykket.

Du har rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål, innsigelser eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til post@fram.no eller eventuelt per post til

Fram Eiendom AS

Karenslyst Alle 2

0278 Oslo

 

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket, har du rett til å klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).  

 

Endringer

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.

Cookies

Les mer om cookies

Meld interesse